Sruth na Gaeilge - Ábhair

English version

Gaeilge

@GaeilgeStCather

 

Eochairchéim a 3 (Bliain a 8, 9, 10)

Déantar réimse mór ábhar sa Ghaeilge in Eochairchéim a 3. Bíonn an deis ag gach dalta GCSE Irish a dhéanamh ag deireadh Bhliain a 9. Is é an fócas atá ann i mBliain a 10, cúrsaí cumarsáide a fheabhsú agus a fhorbhairt de réir curaclaim Thuaisceart Éireann.

 

Spléachadh ar an chúrsa G.C.S.E. Irish

 

Éisteacht agus Labhairt sa Ghaeilge

Measúnú Rialaithe

Trí thasc le hullmhú faoi mhaoirseacht an mhúinteora:

 Tasc 1: Comhrá (4-6 bhomaite) ceisteanna idir an múinteoir agus an dalta; 30 marc (Déanta i mBliain a 8, Téarma a 3)

 Tasc 2: comhrá leis an mhúinteoir (4–6 bhomaite); 30 marc (Déanta i mBliain a 9, Téarma a 3)

 

Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht sa Ghaeilge

Measúnú Rialaithe

Dhá thasc le hullmhú faoi mhaoirseacht an mhúinteora: 

 Tasc 1: Scríbhneoireacht fhaisnéiseach.  30 marc (Déanta i mBliain a 8, Téarma a 1) 

 Tasc 2: Scríbhneoireacht chomparáideach. 30 marc (Déanta i mBliain a 9, Téarma a 1)   

 

Éisteacht sa Ghaeilge                                                Scrúdú scríofa: 45 bomaite

9 gceist                                                                                                    40 marc

Déanta Mí Bealtaine i mBliain a 9

 

Léitheoireacht sa Ghaeilge                                          Scrúdú scríofa 50 bomaite

9 gceist                                                                                                      40 marc

Déanta Mí Bealtaine i mBliain a 9

 

 Déanann gach dalta sa Sruth Gaeilge, Gaeilge mar croí ábhar G.C.S.E.

 Spléachadh ar an chúrsa G.C.S.E. Gaeilge

 

 Éisteacht agus Labhairt sa Ghaeilge

(AO1)

Measúnú Rialaithe

Trí thasc le hullmhú faoi mhaoirseacht an mhúinteora:

 Tasc 1: cur i láthair (3 bhomaite) le ceisteanna ina dhiaidh (2 bhomaite); 20 marc

 Tasc 2: comhrá leis an mhúinteoir (4–6 bhomaite); 20 marc

 Tasc 3: pléghrúpa* (4–6 bhomaite) 20 marc

30%

 

Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht sa Ghaeilge

(AO2 agus AO3)

Measúnú Rialaithe

Dhá thasc le hullmhú faoi mhaoirseacht an mhúinteora:

 Tasc 1: Freagra scríofa ar dhá théacs liteartha (1 uair); 30 marc

 Tasc 2: Freagra scríofa ar léitheoireacht neamhfhicsean (1 uair) 30 marc

30%

 

Léitheoireacht sa  Ghaeilge

(AO2)

Scrúdú scríofa :1 uair 30 bomaite

 Roinn 1 Ag láimhseáil eolais.

 Roinn 2 Ag cur dhá spreagadh i gcomparáid.

 Roinn 3 Aistriúchán ón Ghaeilge go Béarla.

20%

 

Scríbhneoireacht sa Ghaeilge

(AO3)

Scrúdú scríofa 1 uair 30 bomaite

 Roinn 1 Scríbhneoireacht fheidhmiúil: aiste le scríobh.

Roinn 2 Aistriúchán ón Bhéarla go Gaeilge.

20%

 

Cad chuige GCSE Gaeilge?

In Éirinn an lae inniu, is mó béim ná riamh atáthar a chur ar an dátheangachas, is ionann é seo agus comhchumas sa Ghaeilge agus sa Bhéarla.  Tuigtear níos mó ná riamh na laethanta seo an tábhacht a luíonn le Gaeilge chruinn chuimsitheach agus tugtar aitheantas don teanga ní amháin i mbunreacht na tíre seo, ach táthar anois tagtha ar an tuiscint chéanna san Eoraip gur teanga chruthanta oibre agus cumarsáide í an Ghaeilge, ar chomhchéim leis an Bhéarla.

Thar aon ní eile, éascaíonn GCSE Gaeilge duit idir shárchumas agus ardlíofacht a bhaint amach sa Ghaeilge.

Le linn an chúrsa, cothaítear meascán mór de scileanna riachtanacha cumarsáide sa dalta – mar atá

 • Ag glacadh le agus ag plé le barúlacha daoine eile
 • Ag cur do chuid barúlacha féin in iúl do dhaoine go soiléir cuimsitheach éifeachtach
 • Scileanna eadrána agus idirbheartaíochta
 • Scileanna anailíse teanga
 • Scríbhneoireacht chruthaitheach
 • Scileanna eagarthóireachta, achoimrithe agus aistrithe
 • Scileanna a bhaineann le machnamh neamhspleách
 • Scileanna cur i láthair

Ná déantar dearmad go bhfuil an Ghaeilge anois ar chomhchéim leis an Bhéarla i gcuraclam na Sé Chontae.

Sna blianta beaga amach romhainn, beifear ag cur le Stádas na Gaeilge in achan réimse den saol fud fad na tíre agus beidh gá le Gaeilgeoirí in achan earnáil oibre.  Ní ligfear d’aon duine leatrom a imirt ar phobal labhartha na Gaeilge arís feasta.  Is chuige seo go mbeidh sé ina chuidiú Gaeilge bheith agat, is cuma cén post a bhfuil tú ag cur isteach air.  Beidh sé de dhualgas amach anseo ar achan eagras sa tír, eagrais stáit, eagrais phoiblí, gnólachtaí agus eile, riar mar is ceart ar lucht labhartha na Gaeilge – ciallaíonn sé seo go mbeidh siad uilig ar a ndícheall Gaeilgeoirí cumasacha a fhostú.

Mar sin de, d’fhéadfaí a rá go mbeidh an Ghaeilge riachtanach, nó ar a laghad inmhianaithe do gach uile phost a dtig leat smaoineamh air.

Ar na poist a mbeidh sainbhaint ag scileanna maithe cumarsáide Gaeilge leo áfach, d’fhéadfaí a lua:

 

Aisteoir

Oifigeach riaracháin

Fógróir

Údar

Scríbhneoir

Aistritheoir

Teangaire

Múinteoir

Oibrí Sóisialta

Síceolaí  Oideachais

Láithreoir Teilifíse

Láithreoir Raidió

Fáilteoir

Caidrimh Phoiblí

Garda

Oibrí Leighis

Bainisteoir Ostáin

Oibrí Turasóireachta

Taighdeoir

Le fírinne, níl deireadh leis an liosta.

 

Imeachtaí Sceach-churaclaim

Spreagtar gach dalta leis an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den tseomra ranga agus gach deis atá acu bheith páirteach i saol na Gaeilge a thapú. Bíonn Cumann Gaelach ar siúl gach seachtain i ndiaidh na scoile, bíonn faill ag na daltaí uile freastal ar chúrsaí Gaeltachta i rith an tsamhraidh. Glacann daltaí páirt sna Feiseanna áitiúla, scéim scoláireachtaí Ghael Linn, ceardlanna agus Tráth na gCeisteanna Ghael Linn, , Gaisce, BBC School Report, scéimeanna samhraidh dála Campa Mhacha, Campa Chormaic agus Gael Phobal an Lorgain.

PHOTOS

 

Reiligiún

EC3

Tá an Reiligiún á theagasc trí Ghaeilge do gach dalta in Eochairchéim 3 sa Sruth Gaeilge.

I mBliain 8, bíonn daltaí ag foghlaim faoi Mater Admirablis agus an tábhacht a bhaineann léi do scoileanna an Chroí Rónaofa.  Bíonn siad ag foghlaim fosta faoin Bhíobla Naofa, an Sean-Tiomna agus an Tiomna Nua araon.  Cuirtear in iúl do dhaltaí a thábhachtaí atá an Carghas agus an Aidbhint, mar aon le féiltí tábhachtacha ar nós an Cháisc agus an Nollaig.  Spreagtar daltaí le cloí leis an Charghas agus le cuidiú le hairgead a thógáil do Thrócaire.

I mBliain 9, bíonn daltaí ag foghlaim faoin Phobal agus déanann siad tionscadal bunaithe ar ‘M’Eaglais Idéalach’.  Déanann siad staidéar ar an Aontacht Chríostaíochta agus bíonn siad ag foghlaim faoi chreidimh éagsúla na Críostaíochta.  Chomh maith leis sin, bíonn Bliain 9 ag plé le ‘Cóir agus Éagóir’ nuair a dhíríonn siad isteach ar an obair a dhéanann Amnesty International.

I mBliain 10 bíonn daltaí ag foghlaim faoin Ioslamachas agus faoin Simon Community.  Déanann siad staidéar fosta ar cheisteanna mar atá ginmhilleadh, idirdhealú agus claontacht.

Staidéar Reiligiúin ag GCSE

Leanann daltaí cúrsa AQA agus iad ag déanamh staidéir ar an Reiligiún ag GCSE.  Tá an scrúdú i mBéarla agus bíonn daltaí á dteagasc trí Bhéarla.

I mBliain 11 déanann daltaí staidéar ar Aonad 5, is é sin, an Soiscéal Naofa de réir Mharcais, agus déanann siad scrúdú d’Aonad 5 i mí Mheithimh.  Is fiú 50% den ghrád GCSE é an scrúdú seo.  Tá 6 rannóg san Aonad seo.

 1. Cúlra leis an Soiscéal Naofa de réir Mharcais
 2. Ministreacht Íosa
 3. Fulaingt, Bás agus Aiséirí Íosa
 4. Íosa é Féin
 5. Caidreamh Íosa le Daoine Eile
 6. An Deisceablacht

 

I mBliain 12 déanann daltaí staidéar ar Aonad 4 An Caitliceachas Rómhánach: Eitic agus déanann siad an scrúdú seo i mí Bhealtaine/Mheithimh i mBliain 12.  Is fiú 50% den ghrád iomlán GCSE é an tAonad seo.  Tá 6 rannóg san Aonad seo.

 1. Luachanna na Críostaíochta
 2. Pósadh na Críostaíochta
 3. Gairm na Críostaíochta
 4. Athmhuintearas na Críostaíochta
 5. Leigheas na Críostaíochta
 6. Freagairtí na Críostaíochta ar Cheisteanna Domhanda

 

Measúnú:

Déanann daltaí i mBlianta 8 agus 9 scrúduithe inmheánacha sa Reiligiún ag an Nollaig agus sa Samhradh.  Déanann daltaí Bhliain 10 scrúduithe i mí Feabhra agus déantar scrúduithe inmheánacha sa rang fosta i mí Bhealtaine i mBliain 10.  Tugtar Tascanna don Mheasúnú chun Foghlama do dhaltaí fosta i ngach ábhair a ndéantar staidéar orthu.  Déanann daltaí féinmheasúnú ar a gcuid foghlama agus iarrtar ar thuismitheoirí an tasc a shíniú.

Déanann daltaí i mBlianta 11 agus 12 scrúduithe ábhar go rialta, chomh maith le ceisteanna iarpháipéir.  Iarrtar ar thuismitheoirí gach tasc obair baile a shíniú.

 

 

Stair

Tá an Stair á teagasc trí mheán na Gaeilge do gach dalta in Eochairchéim a 3 sa Sruth Gaeilge.  I mBliain 8 foghlamaíonn na daltaí príomhscileanna imscrúdaitheacha sa Stair, leis an bhéim ar shain-spriocthéarmaíocht a fhorbairt mar shampla, amlíne, ord croineolaíoch, iomraill aimsire srl.  Sa dara agus sa tríú téarma de Bhliain 8, dírítear ar thionchar na Normannach ar Éirinn agus tugtar cuairt ar Chaisleán Charraig Fhearghusa sa tríú téarma mar chuid de chás-staidéar áitiúil ar na Normannaigh.

I mBliain 9, baineann an cúrsa staire leis na Meiriceánaigh Dúchasacha, Taiscéalaíocht, Imirce, Críochdheighilt agus Coimhlint Pholaitiúil.  Tugann na daltaí cuairt ar Dhaonpháirc Uladh-Mheiriceá mar chuid den staidéar ar na Meiriceánaigh Dúchasacha agus ar an Imirce.

I mBliain 10, baineann an cúrsa staire le cúiseanna an Chéad Chogadh Domhanda, cúiseanna an Dara Cogadh Domhanda, an tUileloscadh agus ábhar amháin eile a mhalartaíonn idir D-Day, an buama adamhach nó an Fronta Baile sa Bhreatain le linn an Dara Cogadh Domhanda.  Bíonn turas scoile ar fáil go Krakow do dhaltaí Bhliain 10 i mí Mheithimh agus san áireamh anseo tá turas chuig Auschwitz-Birkenau.

GCSE Stair:

Cuirtear GCSE Stair ar fáil trí Ghaeilge agus trí Bhéarla araon do dhaltaí ón Sruth Gaeilge.  Leantar cúrsa GCSE CCEA agus déantar staidéar ar an Ghearmáin c1919 – c1941 agus Éire, an Bhreatain agus Tuaisceart Éireann c1965 – c1985.  I mBliain 11, déanann daltaí Páipéar 1 i mí Mheithimh, agus is fiú 50% den ghrád GCSE é.

 

I mBliain 12, déanann daltaí Tasc Rialaithe ó Mheán Fómhair go Samhain agus iad ag díriú ar ghluaiseacht cearta sibhialta na ndaoine gorma sna Stáit Aontaithe Mheiriceá agus is fiú 25% den ghrád iomlán é.

Ansin, déanann Bliain 12 páipéar 2 i mí Mheithimh, agus clúdaíonn sé sin anailís ar fhoinsí agus an Cogadh Fuar.  Is fiú 25% den ghrád iomlán é.

Measúnú:

Chomh maith le scrúduithe inmheánacha a dhéanamh ag an Nollaig agus sa Samhradh i mBlianta 8 agus 9, déanann na daltaí tascanna don Mheasúnú chun foghlama do gach ábhar.  Sna Tascanna Measúnaithe  seo, déantar tuiscint na ndaltaí ar na hábhair a mheas chomh maith leis na príomhscileanna atá acu chun staidéar a dhéanamh orthu.  Déanfaidh na daltaí féinmheasúnú ar an fhoghlaim s’acu agus iarrfar ar thuismitheoirí na tascanna a shíniú.  Déanfaidh scrúduithe litrithe míosúla / ag deireadh gach ábhair measúnú ar an dóigh ar fhoghlaim na daltaí príomh-shainthéarmaí.

I mBliain 10, déanann na daltaí scrúduithe i mí Feabhra, agus beidh tionchar ag torthaí na scrúduithe seo ar na roghanna do na cúrsaí GCSE.  Déanfar scrúdú ranga inmheánach i mí Bhealtaine i mBliain 10 fosta.

I mBlianta 11 agus 12, déanann daltaí scrúduithe ábhair agus ceisteanna iarpháipéir go rialta.  Ba chóir go raibh gach obair baile sínithe ag tuismitheoir.  Tá géarghá le cleachtadh a dhéanamh ar iarpháipéir de réir ama don GCSE Stair, mar i bPáipéar 1, caithfidh daltaí 4 aiste a scríobh i 2 uair.

Obair Baile:

Mar atá i ngach ábhar, tá géarghá le hobair baile chun na rudaí atá foghlamtha sa rang a shoiléiriú agus a threisiú do dhaltaí.  Is ábhar scoile í an Stair atá ag brath ar mhéid eolais agus tá géarghá le léitheoireacht roimh dhul chuig na ranganna.  Ní mór sainthéarmaíocht a fhoghlaim de ghlan mheabhair agus déanfar í a mheas le scrúduithe míosúla.  Tá sé seo ríthábhachtach do dhaltaí sa Sruth Gaeilge go háirithe agus iad ag foghlaim eochairthéarmaí go dátheangach mar déantar measúnú ar a gcuid oibre go minic trí chumarsáid scríofa.  Caithfidh daltaí caighdeán líofa a bhaint amach sa Ghaeilge scríofa sular féidir leo machnamh a dhéanamh ar an Stair don GCSE.

 

 

Tíreolaíocht

 

Fraincis

Bienvenue!  I gColáiste Chaitríona, bíonn deis ag gach dalta ó Bhliain 8 go Bliain 10 staidéar a dhéanamh ar an Fhraincis.  Sa Sruth Gaeilge, bíonn deis ag formhór na ndaltaí staidéar a dhéanamh ar an Fhraincis trí Ghaeilge.  Cuirtear béim mhór ar úsáid na Fraincise sa seomra ranga agus déantar iarracht sna ceachtanna daltaí a chumasú le go mbeidh siad in ann an Fhraincis a úsáid sa chomhrá agus sa phlé sa rang.  Bíonn an cúrsa Fraincise sa Sruth Gaeilge ag Eochairchéim 3 ag teacht le Roinn Fraincise na príomhscoile, agus mar sin de, dírítear ar na heochairscileanna a leanas: Cumarsáid trí éisteacht, labhairt, léitheoireacht agus scríbhneoireacht; Mata a Úsáid agus TFC a Úsáid.

Agus an Ghaeilge mar theanga an ranga dár ndaltaí, baintear úsáid as an Ghaeilge chun tacú le foghlaim na ndaltaí agus chun cur le tuiscint na ndaltaí ar shaol agus ar chultúr na Fraince.  Tá seomra ranga na Fraincise lán de chraic, tá sé sultmhar agus idirghníomhach agus tugtar deis do dhaltaí cur lena gcuid eolais agus tógáil ar an chumas atá acu sa Ghaeilge agus sa Bhéarla chun a scileanna teanga agus a bhfeasacht chultúrtha a fhorbairt i dteanga eile na hEorpa.  Spreagtar daltaí fosta lena gcuid scileanna teanga a úsáid lasmuigh den seomra ranga i gClub na dTeangacha a reáchtálann ár gCúntóir Fraincise. 

Ullmhaíonn an cúrsa Fraincise ag Eochairchéim a 3 ár ndaltaí chun staidéar a dhéanamh ar an Fhraincis don GCSE.  Tugann sé seo seans dóibh páirt a ghlacadh sa turas malartaithe go hOrléans agus Páras: turas atá á reáchtáil sa scoil le fada an lá agus a bhfuil an-rath go deo air.

 

 

Spáinnis

@SPIMU1

Déantar Spáinnis trí mheán na Gaeilge.  Déanann gach dalta in Eochairchéim a trí Spáinnis i Sruth na Gaeilge.

Is é an aidhm atá sa seomra Spáinnise na scileanna bunúsacha éisteachta, labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta a thabhairt do na daltaí s’againne.  Is scileanna iad atá riachtanach don chumarsáid bhéil agus scríofa.  Sa rang Spáinnise, déantar é seo trí thimpeallacht spreagúil a chothú tríd na nithe a leanas a úsáid: ipad, an clár bán idirghníomhach, ábhar barántúil Spáinnise, obair bheirte agus obair ghrúpa.  Bíonn seans ag na daltaí obair leis an chúntóir teanga Spáinnise.  Feiceann siad go bhfuil an teanga ábhartha don saol agus go bhfuil sí taitneamhach leis.

Sa rang Spáinnise, bíonn deis ag na daltaí Lá na dTeangacha Eorpacha a cheiliúradh ar an 26ú Mean Fómhair nuair a fhoghlaimíonn siad an dóigh le daoine a bheannú i dteangacha eile agus nuair a fhaigheann siad blaiseadh de bhia éagsúla ó thíortha Eorpacha

Club Spáinnise

Bíonn seans ag na dalta freastal ar an Chlub Spáinnise.  Sa chlub, faigheann siad léargas ar chultúr na Spáinne agus cultúr na dtíortha eile ina labhraítear Spáinnis trí dhamhsa, trí cheol, trí dhrámaíocht agus tríd an chócaireacht m.sh. Paella agus tapas.

 

 

Dráma

Is ábhar an-sultmhar, spraíúil agus spreagúil í an Drámaíocht i gColáiste Chaitríona.  Déantar dráma sa Sruth Gaeilge trí mheán na Gaeilge ó Bhliain 8 go Bliain 9.  Is timpeallacht ghníomhach í an Seomra Drámaíochta agus bíonn deis ag gach dalta obair a dhéanamh le chéile agus iad ag úsáid a samhlaíochta agus a gcuid taithí féin.  Tá seans ag gach dalta a gcuid smaointe agus mothúchán a chur in iúl agus a roinnt leis an rang agus réimse leathán scileanna agus teicnící aisteoireachta in úsáid acu.

 

I mBliain 8, foghlaimíonn na daltaí teicnící drámaíochta agus téarmaíocht agus iad ag déanamh staidéir ar na topaicí thíos:

 • Dathanna /Sarlaochra
 • Mistéir
 • An Téamh Domhanda
 • Annie/ Titanic
 • Bulaíocht
 •  

I mBliain a 9, agus daltaí ag baint úsáide as réimse teicnící drámaíochta agus téarmaíochta a d’fhoghlaim siad i mBliain 8 agus ag cur leis na scileanna s’acu, déantar staidéar ar na topaicí thíos:

 • Draíocht
 • Carúl na Nollag
 • Síscéalta
 • Oliver

Tionscadal Drámaíochta

Ag deireadh Bhliain 9, bíonn deis ag na daltaí dráma dá gcuid féin a chruthú agus a chur i láthair ar Lá Drámaíochta.  Bíonn duaiseanna ar fáil An tAisteoir is Fearr, An Bhan-aisteoir is fearr, An Feisteas is Fearr, An tAmhrán is Fearr, An Damhsa is Fearr, An Léiriú is Fearr grinn agus An Léiriú is Fearr.

Club Drámaíochta

Tá seans ag na dalta bheith páirteach i gClub Drámaíochta i ndiaidh na scoile.  Thig leo na teicnící agus na scileanna a fhoghlaimíonn siad sa rang Drámaíochta a neartú agus obair a dhéanamh le daltaí ó bhliainghrúpaí eile.  Beidh daltaí ag léiriú a ndrámaí ag Tionóil ag Oíche Shamhna, ag an Nollaig agus ag deireadh na scoilbhliana.

 

Úsáid an iPad

Úsáideann daltaí an iPad leis an obair s’acu a thaifeadadh.  Tá réimse leathán aipeanna in úsáid ag na daltaí le gothaí gnúise, comharthaíocht choirp agus obair phraiticiúil a thaifeadadh. 

 

Foghlaimíonn siad scileanna iPad atá an úsáideach.  An aip is fearr leis na daltaí ná iMovie – seo réamhbhlaiseadh de scannáin a chuir siad le chéile.

iMovie

 

 

Corpoideachas

 

Teicneolaíocht & Dearadh

 

F.S.O.

@FSO_LLWstcaths

Déanann gach dalta sa Sruth Gaeilge staidéar ar an Fhoghlaim don Saol agus don Obair don GCSE mar go bhfóireann sí don dátheangachas.  Tá an cúrsa roinnte ar an dóigh a leanas:

 1. Forbairt Phearsanta
 2. Saoránacht Áitiúil agus Domhanda
 3. Infhostaíocht

Tasc Rialaithe 1 (TR1):

Déantar é seo i dTéarma 1 de Bhliain 11, is fiú 30% den ghrád iomlán é.

Tasc Rialaithe 2 (TR2):

Déantar é seo i dTéarma 3 de Bhliain 11 agus i dTéarma 1 de Bhliain 12, is fiú 30% den ghrád iomlán é.

Déantar an chuid a bhaineann le Forbairt Phearsanta den scrúdú deiridh i mBliain 11.

Athraíonn CCEA topaic an TR gach bliain.  Roimhe seo bhí na hábhair a leanas i gceist: “tionchar an óil faoi aois ar shláinte na ndéagóirí” atá mar chuid den chúrsa a bhaineann le Forbairt Phearsanta; “an dóigh gur féidir feasacht ar chúrsaí náisiúnta a mhéadú trí éileamh ar Acht na Gaeilge a chur chun cinn” (Saoránacht Áitiúil agus Domhanda); agus “an dóigh a dtugann InvestNI tacaíocht do dhaoine féinfhostaithe” (Infhostaíocht).

Cuirtear i gcuimhne do dhaltaí go gcaithfidh siad a gcuid oibre a shábháilt ar pheann cuimhne, ar ríomhaire sa bhaile agus ar an chuntas ríomhaireachta ar scoil.  Cuirtear béim ar fhéineagrú agus ar spiocdhátaí a chomhlíonadh.

Scrúdú Deiridh: déantar é seo i mí Bealtaine i mBliain 12 agus is fiú 40% den ghrád iomlán é.

Baineann an scrúdú deiridh le trí phíomhábhar.  Cuidíonn iarpháipéir agus scrúduithe rialta ranga le daltaí agus iad ag ullmhú don scrúdú deiridh.  Beidh measúnú inmheánach ar an FSO ag an Nollaig i mBliainta 11 agus 12.

 

 

Tréadchúram 

 

GAISCE

@stcatsgaisce

 

An Cumann Gaelach

Le béim ar spórt, spraoi agus craic, tagann club Gaeilge na scoile, An Cumann Gaelach, le chéile gach tráthnóna Dé Máirt ó 3.30in go 4.30in.  Bíonn réimse leathan éagsúil d’imeachtaí ar siúl sa chlub amhail obair TEC, Drámaíocht, cluichí, damhsa, comórtais, scannáin, cóisirí agus céiliúradh ar ocáidí cultúrtha.  Tugann an club deis do dhaltaí as Bliain 8 go Bliain 10 a gcuid scileanna Gaeilge a úsáid agus a chur chun cinn i dtimpeallacht shultmhar idirghníomhach. 

 

Go nuige seo, bhí baill An Chumainn Ghaelaigh páirteach i gcomórtais Drámaíochta, in Oíche Chúltúir na scoile a bhí an-rathúil go deo agus, ar a bharr sin dhear agus chruthaigh siad cóiriú do Sheó Faisin bliantúil Bhliain 10.  I measc na mbuaicphointí eile a tharla i mbliain an Chumann Ghaelaigh bhí scannánaíocht, ‘Oíche ag an Phictiúrlann’ trí mheán na Gaeilge, ceiliúradh ar Oíche Shamhna, ar an Nollaig, ar Lá Fhéile Bríde, ar Lá Fhéile Pádraig agus ar Sheachtain na Gaeilge.

Bí linn!  Tá fáilte romhat!

 

An Crois Spóirt

Gach am lóin, bíonn an Crois Spóirt ar siúl do na buachaillí.  Bíonn réimse spórt/cluichí ar fáil faoi mhaoirseacht mar aon le sacar, leadóg thábla, eitpheil, seachain agus ficheall.  Tugann an Crois Spóirt deis iontach do na buachaillí spórt agus spraoi bheith acu i measc a gcairde.

 

Seachtain na Gaeilge

Bíonn deis ag gach dalta i gColáiste Chaitríona an Ghaeilge a úsáid agus a cheiliúradh le linn Sheachtain na Gaeilge.  Bíonn céilí agus ceolchoirm ar siúl sa scoil agus glacann daltaí páirt in imeachtaí eagraithe ag an phobal Gaelach chomh maith.

St Catherine’s College celebrates Seachtain na Gaeilge in March with a variety of activities.  Pupils participate in a céilí and concert as well as availing of the activities organised by local Irish language community. 

 

Labhair í agus mairfidh sí!

 

Teagmháil

Déan Teagmháil le hOifig an tSrutha Gaeilge: 028 3752 2023

 

Caitríona de Bléine

Comhordaitheoir an tSrutha Gaeilge

 

Aisling Uí Choinn

Ceannaire Tréadchúraim don Sruth Gaeilge

 

Nóra Uí Thománaigh

Ceannaire Bliana d’Eochairchéim 3 don Sruth Gaeilge

 

Lorcán Ó Máirtín

Ceannaire Bliana d’Eochairchéim 4 don Sruth Gaeilge

 

Síle Uí Dhuibh

Oifigeach Forbartha

 

Naisc leis an Phobal Gaelach

Tríd an bhliain glacann daltaí agus múinteoirí ó Choláiste Chaitríona páirt in imeachtaí eagraithe ag eagraíochta éagsúla Gaeilge.  Cuireann cuid acu imeachtaí ar fáil fosta do thuismitheoirí agus teaghlaigh tríd an bhliain.  Seo thíos nasc chuig suíomh idirlín na n-eagras sin.

 

Gael Linn - http://www.gael-linn.ie/

 

Cairde Teo. - http://www.cairdeteo.com/

 

Foras na Gaeilge - http://www.gaeilge.ie/

 

Aonad na Gaeilge, Comhairle an Iúir agus Mhúrna - http://www.newryandmourne.gov.uk/includes/AonadnaGaeilge.aspx

 

Oifigeach na Gaeilge, Comhairle Dhún Geanainn agus Comhairle na Coirre Críochaí 

http://www.dungannon.gov.uk/index.cfm/area/page/pagekey/699

http://www.cookstown.gov.uk/development/artsandcultureincookstown/irishlanguageandculture/

 

An Chultúrlann - http://www.culturlann.ie/

 

Coláiste Feirste - http://www.colaistefeirste.com/default.aspx

 

Comhairle na Gaelscolaíochta - http://www.comhairle.org/

 

CCEA - http://www.rewardinglearning.org.uk/

 

Northern Ireland Curriculum -http://www.nicurriculum.org.uk/irish_medium/

 

You are here: Home Sruth na Gaeilge - Ábhair